ПИСИ: Нашата мисија

 • „ПИСИ“ – Охрид, Образовен центар )(постои и работи непреќинато од 1994г)
  Образовниот центар ПИСИ од Охрид е специјализиран за неформално, паралелно, подготвително, дополнително учење, домашно учење – образование по програми од МОН. Нудиме образование на ученици од основното, средното образование, студенти како и образованието на возрасни, во со присуство на наставата во училница и/или онлајн присуство(Live & OnLine).
 • Образовниот центар „ПИСИ“ – Охрид, постои и активно работи повеќе од 30 години.
  Добитник е на Св. Климентовата награда на градот Охрид (за 2007 година) за резултати постигнати на полето на неформалното и подготвително образование.
  Формиран со идеја за помош при учењето, прераснат и докажан како водечки за овој дел на Европа, предавачки ориентиран образовен центар за предметите МАТЕМАТИКА, АНГЛИСКИ ЈАЗИК, ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК, ПРОГРАМИРАЊЕ и ИНФОРМАТИКА.
 • Настава и припрема на е-материјали од различни предмети (МАТЕМАТИКА,  АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ, ПРОГРАМИРАЊЕ) за училишни возрасти:
  – За ОСНОВНИ училишта,
  – За СРЕДНИ училишта,
  – За МАТУРА,
  – За ФАКУЛТЕТ,
  – За ВОЗРАСНИ

НАСТАВИ ЗА наставни ПРЕДМЕТИ И ВОЗРАСТИ во ПИСИ:

 • МАТЕМАТИКА (4,5,6,7,8,9 одд, 1,2,3,4 средно, матура, факултет)
 • АНГЛИСКИ ЈАЗИК (5,6,7,8,9 одд.)
 • ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК (6,7,8,9 одд.)
 • ПРОГРАМИРАЊЕ (6, 7, 8, 9 одд. + 1,2,3,4 год. средно + факултет)
 • МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (матура)
 • ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (3-та год. средно, факултет)
 • АНАЛИЗА (4-та год. средно, факултет)

Проверки на знаења (тестирања): предметни, тематски, месечни, тромесечни, полугодишни, годишни, ,…(на хартија, компјутерско, поединечно и групно) за предметите:

 • МАТЕМАТИКА за основни, средни и факултет
 • Англиски јазик,
 • Германски јазик,
 • Македонски јазик, 
 • Информатика,
 • Програмирање (Ц, Ц++) и Информатика

Образование на возрасни – припреми за знаење/сертифицирање:

 • Работа со Компјутери 
 • Припрема за сертификација и сертификација за познавање на работа со компјутери,
 • Полагање за сертификации за познавање на работа со компјутери
 • Сертификација за познавање на јазик
 • Припреми за сертификации

 

 • Сопствени, наменски, тематски, практични изданија на Образовниот центар ПИСИ Охрид : за образовните возрасти од најмладите до факултет:
 1. Математика, Работни тетратки – Тестовници – Збирки задачи по МАТЕМАТИКА, по програма МОН за 0, 1, 2, 3 ,4, 5, 6 одд. основни училишта
 2. Математика за матуранти (збирка – тестовник)
 3. Македонски јазик за матуранти (прирачник – тестовник)
 4. Физика за 1,2,3,4 година средно, матуранти и 1-ва година на факултет (збирка тестовник)
 5. Ц програмски јазик (структурно програмирање) за 1-ва година факултет (Збирка задачи)
 6. Ц++ програмски јазик (објектно програмирање) за 1-ва година факултет (Збирка задачи)
 7. Ц++ програмски јазик (структурно програмирање), за 1,2 година средни училишта (збирка задачи)

Сите овие тестовници, работни тетратки, збирки, учебници, можете да ги најдете во нашата онлајн продавница.

www.matematika.mk         /   www.математика.мкд
www.makedonski.mk        /    www.македонски.мкд
www.angliski.mk               /    www.англиски.мкд
www.germanski.mk
www.programiranje.mk