МАТУРСКИ испити 2024г – МАКЕДОНСКИ јазик

Образовен центар ПИСИ – Охрид, обезбедува можност за посетување на настава за припрема за полагање на матурските предмети
– МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК и ЛИТЕРАТУРА

  • Наставата по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК и ЛИТЕРАТУРА започнува на 03.02.2024г.
  • Наставата е со OnLine професор во живо за ученици од цела Македонија
  • Предвидена е бесплатна наменска и сопствена литература, по програма МОН
  • Наставата е искуствена и ПИСИ како образовен центар истата ја изведува од почетокот на воведување на матурските испити и полагањето на државната матура, со огромен покажан и докажан успех на нивните ученици
  • Бројот на кандидати секоја година е ограничен
  • Останатите информации за број на слободни места и услови, на 075/447-114