„еТестовник3одд“

За сите ученици од 3 одделение
БЕСПЛАТЕН еТЕСТОВНИК ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 ОДД,
по УЧИЛИШНА НАСТАВНА ПРОГРАМА

(како помош на сите ученици од 3 одделение, нивни семејства и наставници)

ПРОЕКТ „еТЕСТОВНИК“ – LCI Macedonia (трае од 01.сеп.2021 – 31.мај.2022г)
Карактеристики на ТЕСТОВНИКОТ/проектот:

 • За ученици: од 3 одделние
 • Територија: цела држава + заинтересирани од надвор
 • На јазик: македонски
 • Програма: на МОН  за учебна 2021/22
 • Формат: во ПДФ формат, на А4 големина,
 • Број на тестови за 4 тримесечје: 5 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 3 одделение, вкупно 15 решени тестови по 15 задачи = 225 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • Број на страни: 350
 • Траење на проектот: до 31.05.2022г.
 • Симнување на тестовникот: www.matematika.mk
 • Поврзување со други проекти: „МАТЕматика3МК“

 

 • За проектот МАТЕматика3МК
 • Целна група – Ученици од 3 одд, родители н аученици, наставници
 • Во Македонија, секоја година има од 17000-20000 ученици од 3 одделение кои следат настава на различни мајчини јазици).
 • Предпоставени симнувања или делења на овој материјал 1-сите предходно наведени броеви

Носители на проектот:
-ЛЦИ Д132-Македонија: Гувернер Весна Пацаноска
-Преку ЛЦИ Д132сите Лајонс Клубови од Д132 Македонија,
-Реализација на проектот – Образовен центар ПИСИ Охрид, (задолжени: Мр Ангел Јанев ЛК Охрид, Јасмина Младеновиќ Јанева – ЛК Деница – Охрид, целиот тим на образовен центар ПИСИ-Охрид)
-Комплетна техничка подршка и техничка реализација – ‘Becomming Isi’ (Исидора Јанева)
-Реализација на пректот: Учебна 2021/22г. за време на лајонистичка и гувернерска година на Др Весна Пацаноска гувернер на ЛЦИ Д132 Македонија за 2020/21

Во Охрид,  2021г

Директно симнување на материјалите по комплети од 3 теста:

Share