Матура 3 во 1: Македонски јазик, Хемија и Биологија

449 ден

 • Прирачник по Македонски Јазик и Литература за матуранти
 • Прирачник по Биологија за матуранти
 • Прирачник по Хемија за матуранти
 • pdf формат
  ***После извршената уплата, материјалите веднаш стигнуваат на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

 1. Македонски јазик за матуранти представува наменски креирана литература, збирка и тестовник за полагање на матурскиот предмет МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Со оваа книга (ПДФ), Вие добивате комплетен прирачник со којшто можете да се припремите за матурскиот екстерен испит по македонски јазик и литература. Форматот на книгата е таков што секој ученик што ја користи за припрема добива поставени прашања со 3 понудени одговори, а точниот одговор е означен со задебелени букви. Исто така содржи целосни есеи на често давани теми, прашања со надополнување и правила за пишување за да се осигурате дека ќе добиете максимален број на поени од аспект на точен формат на пишување.

Книгата која има вкупно 369 страници ги содржи темите:

 • историски развој на македонскиот јазик
 • наука за јазикот
 • фонетика
 • акцент
 • правопис
 • морфологија и морфосинтакса
 • лексикологија
 • синтакса
 • фразеологија
 • стилистика
 • дијалектологија
 • литература
 • есеи
 • примери за пишување на текстови со практична намена
 • пробни тестови за матура
02. Nauka za jazikot

2. ХЕМИЈА – тестовник за матуранти представува наменски креирана литература, збирка / тестовник за полагање на матурскиот предмет ХЕМИЈА.

За полагање на матурата, оваа збирка (во ПДФ) сама по себе е прекрасна за проверка/научување преку формата проверка на знаење и истата треба да се користи со помош на учебниците користени 1-4 год. средно како и со преглед/проверка на минати матурски испити.
Предметот Хемија се избира  или за екстерно или за интерно полагање за матура.

Со оваа книга Вие добивате квалитетен прирачник со којшто можете да се припремате за матурскиот екстерен испит по ХЕМИЈА.
Форматот на тестовните прашања во книгата е таков што секој ученик што ја користи за припрема добива поставени прашања со 3 понудени одговори, а точниот одговор е означен со задебелени букви.

Книгата која има вкупно 431 страници ги содржи темите:

 • Структура на материјата
 • Основни типови на неоргански соединенија
 • Хемиски процеси
 • Органски процеси
 • Основи на биохемија
 • Хемијско сметање

 

3. БИОЛОГИЈА – тестовник за матуранти представува наменски креирана литература, збирка / тестовник за полагање на матурскиот предмет БИОЛОГИЈА.

За полагање на матурата, оваа збирка (во ПДФ) сама по себе е прекрасна за проверка/научување преку формата проверка на знаење и истата треба да се користи со помош на учебниците користени 1-4 год. средно како и со преглед/проверка на минати матурски испити.
Предметот Биологија, за матура се избира  или за екстерно или за интерно полагање за матура.

Со оваа книга Вие добивате квалитетен прирачник со којшто можете да се припремате за матурскиот екстерен испит по БИОЛОГИЈА.
Форматот на тестовните прашања во книгата е таков што секој ученик што ја користи за припрема добива поставени прашања со 3 понудени одговори, а точниот одговор е означен со задебелени букви.

Книгата која има вкупно 454 страници ги содржи темите:

 • Цитологија
 • Молекуларна биологија
 • Генетика
 • Регулација
 • Еволуција
 • Екологија