МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 198 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • 198 страници, ПДФ формат, на А4 големина,
 • 20 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 2 одделение, вкупно 60 решени тестови по 15 задачи = 900 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 198 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

МАТЕМАТИКА за 5 одделение / Трiмесечjе 2 / Тестовник 1.
Збирка решени тестови корисна за ученици од 5 одд.
Материјал кој е креиран според плановите и програмите за учење на МОН.

Работната тетратка која има вкупно 60 решени тестови (20 комплети со 3 истородни или слични текстови но со различни броеви, математички ситуации и проблеми.)

Специјализирано за учење на темите предвидени за 1-то тромесечие.

 • Броеви до 1 000 000 Заокружување, споредување, подредувањеи
 • Броеви до 1 000 000 Непарни, Парни, Негативни, Позитивни
 • Броеви до 1 000 000 Собирање и одземање
 • Броеви до 1 000 000 Множење и делење
 • Дропки и мешани броеви
 • Децимални броеви
 • Делови од цело
  Краток преглед на материјалот. По потреба зумирајте.
  5odd_Trimesecje3_Primeri