МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 1 / Тестовник / 2022-23г. / 220 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

149 ден

 • 220 страници, ПДФ формат, на А4 големина,
 • 15 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 4 одделение, вкупно 45 решени тестови по 15 задачи = 675 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 1 / Тестовник  / 2022-23г. / 220 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

Работната тетратка која има вкупно 45 решени тестови (15 комплети со 3 истородни или слични текстови но со различни броеви, математички ситуации и проблеми.)

 • Броеви до 10 000, месна вредност, разложување
 • Броеви до 10000, Заокружување, Подредување,
 • Броеви до 10 000 Споредување, Парни и Непарни броеви,
 • Броеви до 10 000 Собирање и одземање,
 • Броеви до 10 000 Множење и делење со 0,1,2,5,10
 • Негативни броеви
 • Дропки, правилни, делови од целото
 • Мешани броеви
 • Децимални броеви, дел операции

Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
4odd_Kratok_pregled_Trim1