МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 4 / Тестовник 1 / 2021-22г. / ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • во ПДФ формат, на А4 големина,
 • 20 комплети од по 3 тестови по 15 задачи МАТЕМАТИКА
 • или вкупно 60 решени тестови по 15 задачи = 675 задачи (со клуч – решенија на крај на секој тест)
 • корисно за ученици, родители, наставници училишна возраст
 • материјал креиран по план и програма на МОН.
 • материјал креиран за штедливо печатење
 • Теми
  1. Триаголници, видови, периметар
  2. Многуаголници, видови, периметар
  3. 4-аголници, правоаголник и квадрат, периметар, плоштина
  4. Мерење на агли
  5. Симетрија, Транслација, Ротација
  6. Мерки за должина
  7. Мерки за маса
  8. Мерки за зафатнина
  9. Периметар и плоштина
  10. Обработка на податоци

   

Description

5-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 4 / Збирка задачи – решени тестови.
Тестовна, работна тетратка по МАТЕМАТИКА по програма МОН

 • Триаголници, видови, периметар
 • Мерење на агли
 • Мерки за должина
 • Симетрија, Транслација, Ротација
 • Мерки за должина
 • Мерки за маса
 • Мерки за зафатнина
 • Периметар и плоштина
 • Обработка на податоци
 • Текстуални задачи
5odd_kratok_pregled