МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 334 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • 334 страници во ПДФ формат, на А4 големина,
 • 20 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 2 одделение, вкупно 60 решени тестови по 15 задачи = 900 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 334 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

Тестовна тетратка, Работна тетратка, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА –
Корисна за ученици, родители, наставници од 3 одд
Материјал кој е креиран според плановите и програмите на МОН
Тестовникот има вкупно 60 решени тестови (20 комплета од по 3 истородни = 60 по 15 = 900 задачи/
Теми:

 • Броеви до 1000
 • Заокружување, удвојување, проценување
 • Парни и непарни броеви
 • Собирање и одземање на броеви до 1000
 • Множење и делење со броеви од 2-10
 • Множење со 10,100
 • Дропки и мешани броеви

Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
3odd_Trimesecje3_Primeri