„Македонски јазик и литература“ за МАТУРА, 369 страни (pdf. формат) 12 тематски единици: примери за матурски тестови, готови есеи, текстови со практична намена: формални писма, ЦВ-а, молби, соопштенија, …

249 ден

 • 369 страни (pdf. формат)
 • 12 тематски единици
 • примери за матурски тестови
 • готови есеи
 • текстови со практична намена: формални писма, ЦВ-а, молби, соопштенија, …
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

Македонски јазик за матуранти представува наменски креирана литература, збирка и тестовник за полагање на матурскиот предмет МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Со оваа книга Вие добивате комплетен прирачник со којшто можете да се припремите за матурскиот екстерен испит по македонски јазик и литература. Форматот на книгата е таков што секој ученик што ја користи за припрема добива поставени прашања со 3 понудени одговори, а точниот одговор е означен со задебелени букви. Исто така содржи целосни есеи на често давани теми, прашања со надополнување и правила за пишување за да се осигурате дека ќе добиете максимален број на поени од аспект на точен формат на пишување.

Книгата која има вкупно 369 страници ги содржи темите:

 • историски развој на македонскиот јазик
 • наука за јазикот
 • фонетика
 • акцент
 • правопис
 • морфологија и морфосинтакса
 • лексикологија
 • синтакса
 • фразеологија
 • стилистика
 • дијалектологија
 • литература
 • есеи
 • примери за пишување на текстови со практична намена
 • пробни тестови за матура02. Nauka za jazikot