3 одд./ТЕСТОВНИЦИ

Почитувани, во рамките на активностите на образовен центар ПИСИ и соработката со општина Охрид, во учебна година 2022/23 годин, можете бесплатно да ги користете тестовниците по МАТЕМАТИКА за 3 одд, до крај на мај 2022г.
3 одд. Тримесечје 3
Тема1: Дропки и дропкин дел од нешто Тестови1, Тестови2