#PiSi2020 – Летна школа за програмирање

Образовен Центар ПИСИ со задоволство ја најавува својата програма за ЛЕТНАТА ШКОЛА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ #PiSi2020.

Во ерата на дигиталното образование нудиме квалитетна и проверена методологија за онлајн настава со професор во живо!

Со помош на 11 достапни модули, распоредени во 11 работилници, ќе имате можност ова лето да навлезете во светот на програмирањето во програмскиот јазик C++.

ЦЕЛАТА ПРОГРАМА Е ДОСТАПНА НА СЛЕДНИОТ ЛИНК:
https://matematika.mk/pisi2020-programming/

Наставата е направена по материјал за СТРУКТУРНО ПРОГРАМИРАЊЕ прилагоден спрема возраста на посетителите. Истиот е структуриран по план и програма на МОН и е корисен за основен и напреден степен на програмерското образование.

Датумите за почеток се во најава а прелиминарните термини за настава се:

10.30 -11.30 – 1,2,3,4 год и 1-ва година факултет
12.00 -13.00 – 4,5,6,7 одд основни училишта

Резервации на број: 075 447 114

ПИСИРаботилница-1
Ц++ Линиска СТРУКТУРА
5 часа по 60 мин = 1000 денари
03.август-07.август2020  предходно предзнаење – НЕБесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање
1 час = 60 мин Природни и вештачки јазици, програмирање, програмски јазици, преведувач, програмер, семантика, синтакса

Изработка на компјутерска програма од изворна до извршна верзија Елементи на програмскиот јазик – наредби, коментари, променливи, Наредби, редоследно извршување на наредби

Почетни задачи,1,2,3,4,5,…

2 час = 60 мин Конструкција на една програма, вежбање на “cout” наредбите

Задачи: 1,2,3,4,5,…

3 час = 60 мин Променливи INTEGER (тип цели броеви) – Аритметички операции со цели броеви

Задачи 1,2,3,4,5,…

4 час = 60 мин Променливи FLOAT (рационални броеви), Аритметички операции со рационални и ирационални изрази, корени, степени, операции

Задачи 1,2,3,4,5

5 час = 60 мин Влез и излез на податоци, задачи 1,2,3,4,5,…
ПИСИРаботилница-2
Ц++ Разграната СТРУКТУРА  IF/CASE
5 часа по 60 мин = 1000 денари – 10.август-15.август2020предходно предзнаење (поминати и разбрани поминати теми од ПИСИРаботилница 1)Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање
1 час = 60 мин IF – Задачи:  1,2,3,4,5
2 час = 60 мин IF – Задачи:  6, 7,8,9,10
3 час = 60 мин CASE – Задачи: 1,2,3,4,5
4 час = 60 мин IF, CASE – Мешани задачи 1,2,3,4,5
5 час = 60 мин IF, CASE – Мешани задачи 6,7,8,9,10
ПИСИРаботилница-3

Ц++ Циклична СТРУКТУРА  While Do/Do While

5 часа по 60 мин = 1000 денари – 17.август-21.август2020

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин While – Задачи:  1,2,3,4,5
2 час = 60 мин While – Задачи:  6, 7,8,9,10
3 час = 60 мин Do While – Задачи: 1,2,3,4,5
4 час = 60 мин Do While – Мешани задачи 1,2,3,4,5
5 час = 60 мин While, Do While – Мешани задачи 6,7,8,9,10
ПИСИРаботилница-4

Ц++ ПОТПРОГРАМИ – ФУНКЦИИ

5 часа по 60 мин = 1000 денари – 24.август-28.август2020

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин  Готови функции: Задачи 1,2,3,4,5,…
2 час = 60 мин  Сопствени потпрограми: Задачи 1,2,3,4,5,…
3 час = 60 мин  Готови функции и потпрограми: Задачи 1,2,3,4,5,…
4 час = 60 мин  Готови функции и потпрограми: Задачи 6,7,8,9,10,…
5 час = 60 мин  Готови функции и потпрограми: Задачи 11,12,13,14,15,…
ПИСИРаботилница-5

ЗАДАЧИ – СТРУКТУРНО ПРОГРАМИРАЊЕ Ц++

ПРОБЛЕМСКИ, наменски задачи за писмени за средни школи и за испити програмирање за 1-ва год факултет

5 часа по 60 мин = 1000 денари

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3,4)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин IF, CASE, WHILE, DO – Задачи:  1,2,3,…
2 час = 60 мин IF, CASE, WHILE, DO – Задачи:  4,5,6,…
3 час = 60 мин IF, CASE, WHILE, DO – Задачи:  7,8,9,…
4 час = 60 мин IF, CASE, WHILE, DO – Задачи: 10,11,12,…
5 час = 60 мин IF, CASE, WHILE, DO – Задачи:  13,14,15,…
ПИСИРаботилница-6

Ц++ ЕДНОДИМЕНЗИОНАЛНИ НИЗИ

5 часа по 60 мин = 1000 денари

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3,4,5)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин  Задачи 1,2,3,…
2 час = 60 мин  Задачи 4,5,6,…
3 час = 60 мин  Задачи 7,8,9,…
4 час = 60 мин  Задачи 10,11,12,…
5 час = 60 мин  Задачи 13,14,15
ПИСИРаботилница-7

ОПЕРАЦИИ СО СТРИНГОВИ

5 часа по 60 мин = 1000 денари

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3,4,5,6)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин Задачи 1,2,3,…
2 час = 60 мин  Задачи 4,5,6,…
3 час = 60 мин  Задачи 7,8,9,…
4 час = 60 мин  Задачи 10,11,12,…
5 час = 60 мин  Задачи 13,14,15
ПИСИРаботилница-8

ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ НИЗИ, ОПЕРАЦИИ СО МАТРИЦИ

5 часа по 60 мин = 1000

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3,4,5,6,7)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин Задачи 1,2,3,…
2 час = 60 мин  Задачи 4,5,6,…
3 час = 60 мин  Задачи 7,8,9,…
4 час = 60 мин  Задачи 10,11,12,…
5 час = 60 мин  Задачи 13,14,15
ПИСИРаботилница-9

РЕКУРЗИИ

5 часа по 60 мин = 1000 денари

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3,4,5,6,7,8)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин Задачи 1,2,3,…
2 час = 60 мин  Задачи 4,5,6,…
3 час = 60 мин  Задачи 7,8,9,…
4 час = 60 мин  Задачи 10,11,12,…
5 час = 60 мин  Задачи 13,14,15
ПИСИРаботилница-10

ДАТОТЕКИ

5 часа по 60 мин = 1000 денари

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин Задачи 1,2,3,…
2 час = 60 мин  Задачи 4,5,6,…
3 час = 60 мин  Задачи 7,8,9,…
4 час = 60 мин  Задачи 10,11,12,…
5 час = 60 мин  Задачи 13,14,15
ПИСИРаботилница-11

ЗАДАЧИ – СТРУКТУРНО ПРОГРАМИРАЊЕ Ц++

ПРОБЛЕМСКИ, наменски задачи за писмени за средни школи и за испити програмирање за 1-ва год факултет

5 часа по 60 мин = 1000 денари

предходно предзнаење (поминати и разбрани теми од ПИСИРаботилница 1-11)

Бесплатни материјали: во ПДФ решени задачи прграмирање

1 час = 60 мин Низи, стрингови, Рекурзии, Датотеки – Задачи:  1,2,3,…
2 час = 60 мин Низи, стрингови, Рекурзии, Датотеки – Задачи:  4,5,6,…
3 час = 60 мин Низи, стрингови, Рекурзии, Датотеки – Задачи:  7,8,9,…
4 час = 60 мин Низи, стрингови, Рекурзии, Датотеки – Задачи: 10,11,12,…
5 час = 60 мин Низи, стрингови, Рекурзии, Датотеки – Задачи:  13,14,15,…