Квизови за 6 одд.

„ПИСИ“ -www.matematika.mk.

„ПИСИ“ -  www.matematika.mk.


6 одд - 2Д и 3Д форми

1) На фудбалски натпревар имало 600 посетители. 20 % од нив се деца. Тоа се  _______ деца.

2) Во една фабрика работеле 400 работници. 80 % од нив се ЖЕНИ. Тоа се  _______ жени.

3) Квадратот со страна од 7 cm има плоштина од ________ $ cm^2 $.

4) На фудбалски натпревар имало 620 посетители. 10 % од нив се деца. Тоа се  _______ деца.

5) 2 % од 300 денари =  _______  денари.

6) 58 % (во децимален број) =

7) 11 % од 400 денари =  _______  денари.

8) Во една фабрика работеле 500 работници. 30 % од нив се ЖЕНИ. Во фабриката има  _______ МАЖИ.

9) На фудбалски натпревар имало 400 посетители. 20 % од нив се деца. Тоа се  _______ деца.

10) 51 % (во дропка) =

11) 35 % од 200 денари =  _______  денари.

12) 25 % од 200 денари =  _______  денари.

13) На фудбалски натпревар имало 450 посетители. 50 % од нив се деца. Тоа се  _______ деца.

14) Ако плоштината на правоаголникот е 40 $ cm^2 $ , а едната страна му е 5 cm, тогаш другата страна му е _____ cm.

15) 5 % (во децимален број) =

Your score is

0%